Arxiu de setembre de 2020

Inici curs 2020 - 2021

» Escrit en General per admin a les 06:41

PLA D’OBERTURA DEL CENTRE

•    Impacte de la pandèmia en la tasca educativa del centre
A causa del confinament i estat d’alarma decretat el 13 de març de 2020, el desenvolupament normal de les activitats programades pel centre es va veure fortament afectat. A partir d’aquest moment, els esforços del professorat van centrar-se en l’organització de la resposta educativa i el seguiment de l’alumnat per fer front a aquesta situació sobrevinguda i inesperada. Per aquest motiu es van suspendre les classes col.lectives i de llenguatge musical. Un 75% de l’alumnat va realitzar les classes online d’instrument amb resultats força satisfactoris. Va ser una situació complicada per mantenir la contractació del professorat i la dificil situació econòmica del centre, ja que som la única escola de la Catalunya central autoritzada pel departament d’ensenyament, per realitzar-hi fins a segon cicle de nivell mitjà que no rebem cap subvenció. Per tant moltes gràcies a les famílies que vareu optar per mantenir les classes online. Cal agrair a tot el professorat la dedicació i el compromís que amb els seus propis mitjans varen fer possible la realització d’aquestes classes.


Organització curs 2020-21

Aforament dels espais
Tenim els espais en condicions, respectant els aforaments i les mesures de seguretat per començar el proper curs segons les normatives del departament d’ensenyament.
A les classes de llenguatge musical tenim unes ràtios que van dels dos als sis o set alumnes que repartits en els diversos espais podem garantir les mides reglamentaries.
El grup instrumental Happy band  farà l’assaig com sempre a la sala d’actes  amb uns vuit o nou alumnes mantenint les distàncies corresponents. Els altres grups instrumentals son de menys alumnes i es distribuiran en el seu moment.
La banda big-band farà els assaigs dilluns al vespre a la planta baixa de Cal Ponet per garantir les distàncies de seguretat.


Mesures de prevenció personal per a tothom que accedeixi al centre

 • Totes les persones que accedeixen al centre han de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic en el punt higiènic que hi ha a l’entrada
 • Totes les persones que accedeixen al centre, excepte els menors de sis anys, han de portar mascareta higiènica i fer-ne correcta utilització
 • Als espais comuns sempre s’utilitzarà correctament la mascareta
 • L’alumnat accedirà al centre amb un acompanyant adult coma molt i si es possible a partir dels vuit anys aproximadament que entrin sols
 • La sala d’espera es pot utilitzar en cas d’emergència o per algun alumne que entre classe i classe necessita una espera no superior a 30 minuts. L’aforament d’aquesta sala no pot ser superior a quatre persones
 • Totes les classes disposaran de gel Hidroalcohòlic i de llexiu i paper per netejar els espais i objectes utilitzats
 • L’alumnat adult, a partir de 12 anys, procedirà en acabar la seva classe, com a darrera activitat, a netejar i desinfectar el seu espai personal de treball. El professorat vetllarà pel compliment d’aquesta norma i l’alumne/a la realitzarà amb diligència
 • En les classes d’alumnat menor de 12 anys, la neteja dels materials comuns la realitzarà el professorat
 • Les aules de classes col.lectives es ventilaran uns 10 minuts cada cop que es canvia de grup
 • Les classes d’instrument individual s’hauran de ventilar entre 3 i 5 minuts a cada canvi de classe
 • Per higiene, l’alumnat s’esperarà davant de l’aula fins que el professor/ li obri la porta, així s’evitarà el contacte amb poms, manetes,…. que poden ser focus de transmissió del virus
 • Els banys disposaran de dispensadors de sabó i paper per eixugar les mans
 • No podran accedir al centre aquelles persones que presenti simptomatologia compatible amb COVI-19, aquelles a les quals se’ls hagi diagnosticat la malaltia i que no hagi finalitzat el període d’aïllament requerit o les que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada COVI-19
 • Tots els alumnes han de portar el material utilitzable a les classes de casa, llàpis, goma, maquineta, bloc de músicai llibres.
 • Les fotocòpies necessàries per les classes les donarà cada professor/a i es recomana als professors rentar-se amb gel hidroalcohòlic que hi haurà a la sala de la fotocopiadora i sempre que es pugui  prioritzar d’utilització dels llibres que te cada alumne.
Acompanyants

Els alumnes que accediran acompanyats a l’entrada i sortida de l’aula són els de sensibilització (divendres), Iniciació (dijous), procurant ser àgils en el desplaçament a l’interior de l’escola.

Protocols específics per especialitats instrumentals
Instruments de vent i cant

 • Mantenir la distància de seguretat de 2m
 • Tractar correctament l’aigua produïda per la condensació en els pavellons dels instruments a causa de la respiració. No es pot deixar caure al terra , a les aules que tenen sortida a l’exterior es pot expulsar i a les que no s’ha de dipositar en un contenidor  que  es  pugui tancar hermèticament per llençar-lo fora del centre.
 • Evitar bufar enèrgicament a través de l’instrument per netejar-lo.
 • En el cas del cant  utilitzar la mascareta de protecció quan no es pugui mantenir la distància de seguretat.
 • Ventilar la sala uns 5 minuts al final de cada classe.
Instrumentistes de teclat

 • Mantenir la distància de seguretat de 1,5 m amb mascareta i a partir de dos metres pot ser sense mascareta.
 • Abans de començar, cada pianista (alumnat i professorat) s’ha de rentar les mans d’acord amb les normes d’higiene bàsiques, o bé aplicar-se gel hidroalcohòlic  o el desinfectant.
 • El professor/a haurà de netejar les tecles amb tovalloletes abans i després de fer la classe.
Instruments de corda fregada, corda polsada i instruments de percussió

 • Mantenir la distància de seguretat 1,5m amb mascareta i a partir de 2m pot ser sense.
 • En el cas que els instruments comportin una utilització compartida, l’alumne ha de netejar adequadament l’instrument abans i després de fer-lo servir, seguint les indicacions que li faci el seu professor/a.
 • Per fer aquesta acció  a la classe es disposarà de productes de neteja.
Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19
 • Les persones treballadores vulnerables per a covid-19 segons les indicacions de les autoritats sanitàries han de tenir en compte les mesures de prevenció que els haurà indicat el seu metge, que es tindran en compte en la seva adaptació del lloc de treball.
 • Quan un alumne/a iniciï símptomes o algun personal del centre els detecti, s’avisarà telefònicament a la família perquè el vinguin a buscar i el duguin al centre de salut de referència de l’alumne i reprendrà l’activitat presencial quan el seu metge o professional ho autoritzi.
 • L’escola disposarà d’un aparell per prendre la temperatura si es necessari.

En cas de confinament

 • En cas de que es produeixi un confinament, estarem atents de la situació, però com que la majoria de classes son individuals , podria ser possible de fer-les presencials, però el professorat estarem preparats per fer-ho online i les de llenguatge també es farien online, en tot cas si arriba aquesta situació us mantindrem informats.
 • El programa que utilitzarà l’escola per si cal fer algunes classes online es el google meet.

Per qualsevol aclariment podeu passar per l’escola  de l’1 al 10 de setembre, o podeu enviar mails o telefonar al 938013355.
Les classe començaran el 14 de setembre , per tant es millor que totes les consultes, inscripcions , horaris,….. ho feu abans del 10 de setembre, d’aquesta forma evitarem que les classes es puguin realitzar amb normalitat i els moviments siguin els imprescindibles per l’interior de l’escola.
També recomanem que una vegada començat el curs i entre les 17:00 i les 20:00h eviteu les consultes presencials i telefòniques, basicament a l’aula de la Montserrat ja que es la franja horària en que es realitzen la majoria de les classes . Podeu enviar mails o quedar en hores convingudes amb els respectius professors /es
MOLTS ÀNIMS I MOLTA FORÇA!!